Privacy Verklaring

Delicat'Els streeft erna om de GDPR wetgeving na te leven.
Wij waken over uw privacy

Home > Privacy voorwaarden

Wie zijn wij?

Wij, dat is Delicat'Els, geregistreerd onder Pomp-By'Del BVBA, een besloten vennootschap met officiëel adres te 3700 Tongeren, Hamtstraat 12 (KBO-nummer 0650.842.878). Hierna verkort tot Delicat'Els.

Waarom bieden wij u deze privacyverklaring?

Als je de Delicat'Els.be website bezoekt of onze diensten gebruikt, verwerkt Delicat'Els bepaalde persoonsgegevens van jou en treedt ze op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Dit doen we vooral om jou als bezoeker of klant van Delicat'Els te herkennen en goed te bedienen.Delicat'Els gaat zorgvuldig en transparant met deze persoonsgegevens om. Ook volgens de Europese privacy-wetgeving heb je bepaalde rechten.

In deze privacy-verklaring leggen we uit welke gegevens we van je vragen en verwerken, waarom wij deze gegevens vragen, hoe we met deze gegevens omgaan, en met welke anderen Delicat'Els  jouw gegevens deelt.

Verder leggen we uit welke rechten jij hebt als klant of bezoeker van Delicat'Els, en hoe je van deze rechten gebruik kunt maken.

Bij het aanvaarden van deze privacy policy aanvaard je deze regels enkel in relatie tot de diensten van Delicat'Els waar je gebruik van maakt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Delicat'Els?

De persoonsgegevens van jou die Delicat'Els verwerkt, en hoe ze met deze gegevens omgaat zijn verschillend per dienst.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Delcat'Els vraagt ze je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Weet dat je steeds je toestemming kan intrekken op elk ogenblik. Evenwel zal het intrekken van je toestemming geen invloed hebben op eerdere verwerkingen van je persoonsgegevens die gebeurde met je instemming of verwerking van je persoonsgegevens op andere legale gronden.

Privacy voor website bezoekers

De website www.delicatels.be maakt op geen enkele manier gebruikt van Cookies.  Niet voor technische doeleinden, noch voor commerciële doeleinden. De lopende wetgeving met betreking tot cookies is dus niet van toepassing en een cookie policy wordt hierbij ook overbodig. 

Welke partijen krijgen inzage in jouw persoonsgegevens?

Delicat'Els deelt jouw persoonsgegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

  • Delicat'Els medewerkers (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen die je hebt);
  • Derde partijen die de noodzakelijke (technische) ondersteuning bieden voor de Delicat'Els diensten (bijvoorbeeld data management,, webhosting; expertises …);
  • Delicat'Els Partners (bijvoorbeeld om zulke partners toe te laten je een commercieel aanbod te doen);
  • Andere ontvangers voor zover wettelijk noodzakelijk.

Zulke partijen krijgen enkel inzage in persoonsgegevens die nodig zijn om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen.

Export van jouw persoonsgegevens

Delicat'Els zal bepaalde van je persoonsgegevens exporteren uit de European Economic area (“EEA”) wanneer dat noodzakelijk is om het specifiek doel van de ontvanger te kunnen volbrengen. Waar zulke export plaatsvindt, zal deze steeds gebeuren overeenkomstig de nodige wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld EU-US privacy shield, EU standaard contractuele clausules, …).

Jouw rechten als Delicat'Els gebruiker of klant

Weet dat Delicat'Els – los van enige toestemming – bepaalde van jouw gegevens mag verwerken om:
•Je contractuele relatie met Delicat'Els te beheren;
•Facturatie en betalingstransacties te kunnen uitvoeren; en/of
•te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die worden opgelegd aan Delicat'Els.

Voor alle duidelijkheid, Delicat'Els verwerkt zelf geen kredietkaartgegevens, en maakt daarvoor gebruik van een oplossing aangeboden door de derde partij. Deze derde partij zal hiervoor optreden als verantwoordelijke voor de verwerking en niet Delicat'Els.

Als Delicat'Els jouw gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken, dan zullen wij altijd eerst je bijkomende toestemming vragen voordat we die gegevens voor dat ander doel verwerken.

Delicat'Els gebruikt de persoonsgegevens die via haar diensten worden verwerkt niet voor automatische besluitvormingsprocessen of -technieken die rechten scheppen of ontzeggen voor de personen in kwestie.

Delicat'Els bewaart uw persoonsgegevens zo lang het nodig is om de Delicat'Els-dienst te voorzien, en tot drie jaar daarna (of langer als de wet dat van Delicat'Els vereist).

Je hebt altijd het recht om:

  • toegang te krijgen tot je persoonsgegevens die door Delicat'Els zijn verwerkt;
  • rechtzetting, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
  • bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • te vragen om je persoonsgegevens te ontvangen in een formaat dat courant is binnen de huidige bureautica software (bv. Excel, Word, PDF…) voor overdracht (door jou) naar een andere vergelijkbare dienst;
  • je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed heeft op de eerdere verwerking van je persoonsgegevens of op de verwerking volgens een andere wettelijke grondslag.

Om je rechten uit te oefenen vragen we je een bewijs van je identiteit voor te leggen aan Delicat'Els (bijvoorbeeld in de vorm van een officieel document zoals identiteitskaart, rijbewijs, …) om fraude te voorkomen.

Om je rechten uit te oefenen, en voor vragen over je rechten, kun je contact met Delicat'Els opnemen. Dit kan telefonisch of via de website www.delicatels.be

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

Zijn de Delicat'Els diensten gericht op kinderen?

Delicat'Els vraagt nooit of verzamelt nooit bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Indien een ouder of voogd zich bewust wordt van het feit dat zijn of haar kind zonder hun toestemming persoonsgegevens heeft opgegeven, die zijn verwerkt door de Delicat'Els-diensten, dan kan de ouder of voogd best contact opnemen met Delicat'Els.

Indien Delicat'Els zich bewust wordt van het feit dat er gegevens van kinderen aan haar diensten werd doorgegeven, dan zal Delicat'Els deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de lopende opdracht en verbindt ze zich ertoe deze gegevens niet te bewaren noch te bewaren.